ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro účely poskytování právních služeb zpracovávám osobní údaje svých klientů a případně též jiných osob, pokud je to potřebné k poskytnutí právních služeb nebo za účelem plnění svých zákonných povinností.

Zpravidla jde o:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • rodné číslo, IČO,
 • adresa bydliště/sídla,
 • osobní stav,
 • státní občanství,
 • telefonní číslo, e-mail,
 • číslo průkazu totožnosti,
 • údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém)
 • bankovní účet.

Základní údaje:

Mgr. Kristýna Knapešová, advokátka

IČO: 170 55 075

ev. č. ČAK: 20235

Uruguayská 416/11, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Kontakt:

Tel.: 602 193 416

knapesova@knapesovalegal.cz

office@knapesovalegal.cz

DS: mub9am4

Jak osobní údaje zpracovávám?

Osobní údaje zpracovávám za účelem poskytování právních služeb na základě smlouvy, podle zákona o advokacii a pro výkon činností, které s tímto bezprostředně souvisejí. A to pouze v rozsahu nutném pro splnění účelu.

Kdo má k osobním údajům přístup?

Příjemci osobních údajů jsou zejména orgány veřejné moci, poskytovatelé údržby informačního systému a další nezbytní příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Osobní údaje zpřístupňuji pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům nebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, případně dalším zpracovatelům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění účelu zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu.

Údaje mohou být zpřístupněny v souladu s příslušným předpisem dozorovému orgánu.

Jak dlouho osobní údaje eviduji?

Osobní údaje klienta a dalších osob jsou zpracovávány po dobu trvání mandátu a dále po dobu pěti nebo deseti let od skončení mandátu v závislosti na povaze poskytovaných služeb.

Osobní údaje obsažené na účetních podkladech jsou zpracovávány po dobu 10 let od skončení relevantního účetního období. Údaje mohou být zpřístupněny na základě pokynu klienta, nebo v souvislosti s plněním mandátu.

Jaká máte práva?

V souvislosti se správou a zpracováním osobních údajů máte právo:

 • žádat potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje předmětem zpracování, o stavu zpracování, případně o zdroji informací, ze kterého byli informace zpracovány,
 • na opravu nebo výmaz nesprávných údajů, aktualizaci údajů,
 • na výmaz osobních údajů, zejména při naplnění účelu zpracování a uplynutí povinné archivační doby, nebo v případě porušení zákona,
 • na omezení zpracování údajů (údaje u mě zůstanou uložené, ale nebudu k nim přistupovat ani s nimi jakkoli nakládat)
 • na přenos údajů k jinému správci ve strojově čitelném formátu,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů, a to u Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím uoou.cz